همه فروشنده ایم، اگه درآمدت کمه بدون فروشنده خوبی نیستی، پس فروشنده شو..

فروشندگان بهشت

ما به نیازمندان ماهی نمی دهیم، ماهی گیری یاد می دهیم..

"تبدیل فقرا به مولدین جامعه"