همه فروشنده ایم، اگه درآمدت کمه بدون فروشنده خوبی نیستی، پس فروشنده شو..

فروشندگان بهشت

  • 2 مقالات در این گروه
چگونه موسسه خیریه تاسیس کنیم؟

چگونه موسسه خیریه تاسیس کنیم؟

متن: مدارک تاسیس موسسه خیریه

ادامه متن

به نیازمندان ماهی ندهید، ماهیگیری یاد دهید..